Petangeske

NPC- nieuws

Het bondsbestuur heeft besloten om de  2e helft van de competitie niet te laten spelen. De NPC wordt niet hervat.

Hoewel er voldoende ruimte is om de competitie te laten spelen, heeft het bestuur besloten hier niet aan te beginnen, omdat de gevolgen van de huidige coronacrisis niet zijn te overzien. Veel teams zullen, naar verwachting, te kampen hebben met onvoldoende spelers, om de wedstrijden op goede wijze te kunnen spelen. Men verwacht hierdoor een te scheef beeld binnen de klassen. Ook de inhaalmogelijkheden  zijn te beperkt om op een verantwoorde wijze de NPC te hervatten.

De stand die bereikt is na de eerste seizoenshelft is bepalend voor de eindstand van dit seizoen.
De verschillende inhaalwedstrijden in de diverse klassen moeten nog wel worden gespeeld.

Petangeske

Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Beste leden,

 

Opnieuw hebben we vanwege de Coronaperikelen onze Nieuwjaarsreceptie moeten afgelasten.

Het is een stap die we noodgedwongen en zeker niet vrijwillig moesten zetten, omdat wij juist in deze periode het zo enorm belangrijk vinden om ú persoonlijk het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.

Mijn toespraak, die ik normaal gesproken tijdens de receptie houd, heb ik deze keer voor u op papier gezet, omdat er toch een aantal zaken zijn die ik graag met u wil delen.

 

Ik denk dat de laatste twee jaar de zwaarste waren in mijn periode als voorzitter en ik weet zeker dat dit ook mag zeggen namens uw voltallige bestuur.

Het is een periode waarin veel is gebeurd, zowel negatief als positief. Het was een periode waarin we veel moesten afgelasten. Ik denk hierbij aan de sluiting van ons complex in diverse periodes in 2019- 2020 en 2020 – 2021, de afgelasting van de Zomeravondcompetitie en de vele toernooien en op dit moment  van het opnieuw stilleggen van alle activiteiten van onze vereniging.

Ook was er gelukkig positief nieuws.

De drie dagen Brabantse Wal Masters waren een lichtpunt in 2021. Het was hét grote toernooi dat door kon gaan en we mochten daar optimaal van genieten, met dank aan onze vele vrijwilligers.

Positief was zeker ook dat zoveel leden hun lidmaatschap hebben behouden, ook in de periodes dat er niet gespeeld kon worden.

 

We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd open te blijven. 

Toen we die mogelijkheid kregen door de controle op ieders QR-code, hebben we dat gedaan. 

Toen we dit moesten uitbreiden door de verplichting tot het dragen van mondkapjes, hebben we ook dat ingevoerd. 

Door die maatregelen konden we de laatste tijd ook onze diverse speelmiddagen door laten gaan. Weliswaar slechts tot 17.00 uur, maar ook daar konden we op inspelen door de begintijden een half uur te vervroegen. Een extra stap hebben we gezet door de wedstrijden van de wintermiddagcompetitie alleen in de kleine hal te laten spelen, zodat er door de overige spelers optimaal gebruik kon worden gemaakt van de grote hal. Tot slot hebben we de trainingsmogelijkheden van de trainingen, die ’s avonds niet door konden gaan, naar de middaguren verplaatst. 

Zoals u heeft gemerkt, hebben we er alles aan gedaan dat ieder op een verantwoorde en veilige manier kon blijven spelen en we zijn er dankbaar voor dat er mede hierdoor geen extra uitbraak van Corona heeft plaatsgevonden.

 

De lange periode dat we gesloten moesten blijven, had natuurlijk ook grote financiële consequenties. Onze penningmeester heeft echter uitstekend werk geleverd door optimaal gebruik te maken van de diverse steunmaatregelen die onze regering bood aan verenigingen. We komen daar tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering graag op terug.

Toch ontkomen we er in het nieuwe jaar niet aan om de kantineprijzen te verhogen. We hebben getracht om dit in alle redelijkheid te doen, maar vanwege de verhoging van de prijzen door fabrikanten en groothandel ontkomen ook wij er niet aan om hier gevolg aan te geven. Dit geldt tevens voor de contributie die we met het huidige inflatiecijfer moeten aanpassen.

 

Op persoonlijk vlak hebben veel leden een moeilijke periode achter de rug of maken die nog steeds door. Ik hoop dat zij de kracht vinden om zoveel mogelijk uit hun leven te halen, waardoor dit waardevol blijft. Ik zou u graag omarmen en extra steunen, maar die kans wordt ons tot mijn spijt  niet geboden.

 

Ook bestuurlijk gaat er het één en ander veranderen. Ons bestuurslid Beheer, Jo Snoeijers, heeft te kennen gegeven met haar bestuurstaak te willen stoppen. Voor Jo is het de tweede periode dat zij deel uitmaakt van het bestuur. Wij zijn haar zeer erkentelijk, dat zij haar taak van het aansturen van de commissie Beheer zo intens en op een uitstekende wijze heeft vervuld. 

Jo, nu al wil ik je, vanaf deze plek, zeer  bedanken voor je geweldige inzet voor onze vereniging!!

Inmiddels hebben we positieve gesprekken gevoerd over haar opvolging en Jo zal dit eerst met haar Beheerteam bespreken voor wij met een naam naar buiten komen.

 

Tot slot wil ik u meedelen dat ook ík ga stoppen als uw voorzitter.

Vanaf het moment dat ik lid van JBV Petangeske ben geworden in 2010, heb ik zitting gehad in het bestuur. Eerst een korte periode als bestuurslid en notulist, daarna tot 2015 als uw secretaris en tenslotte van 2015 tot heden – een periode die doorloopt tot de volgende Algemene Ledenvergadering in maart/april 2022- als uw voorzitter.

Het is een intensieve tijd geweest, waarop ik met veel plezier en dankbaarheid terugkijk. 

In deze periode is er veel gebeurd. Ik denk hierbij met name aan de organisatie van het NK, de start van de landelijke NPC waar we vanaf het begin met vier teams aan deelnemen, de vele toernooien met de Brabantse Wal Masters als grote uitschieter, maar ook de start van onze nieuwe Commissie Sponsoring, die na diverse pogingen nu echt goed van de grond is gekomen. 

Vooral dankbaar ben ik voor de gesprekken die ik mocht voeren met leden die door een afnemende gezondheid hun levenseinde in zicht kregen of met de familie als leden overleden waren. Tijdens uitvaartplechtigheden mocht ik het woord richten tot die families, hun vrienden en kennissen. Een zware taak, maar één waaraan ik met liefde en grote dankbaarheid terugdenk!

 

Ik heb veel bestuursleden zien komen en gaan. Met het merendeel van hen bestaat nog steeds een uitstekend contact. Meningen liepen regelmatig uiteen, maar bestuurlijk hebben we steeds één lijn kunnen trekken en stonden we achter elkaar. 

Mijn lastigste opgave en slechtste eigenschap was het wat te weinig kunnen delegeren van taken. Iets dat ik, terugkijkend, beter had kunnen doen. Ik had de touwtjes liefst in handen en was hierdoor heel vaak op de club te vinden en daardoor altijd bereikbaar voor ieder en dat maakte het voor anderen, zowel op de club als privé, ook wel eens lastig. 

Al die bestuursleden, commissies en alle vrijwilligers ben ik veel dank verschuldigd. Een vereniging bestaat uit het collectief, dat zich belangeloos inzet om diezelfde vereniging naar grotere hoogten te stuwen. Vrijwillig is niet vrijblijvend! En rekening houden en op een open wijze communiceren met de ander weet zeker ieder, die op de één of andere manier meewerkt aan het belang van JBV Petangeske

Voor mij was het een groot genoegen om deze periode uw voorzitter te mogen zijn en wens hierbij mijn opvolger alle succes toe!

 

De komende tijd gaan we leden benaderen met de vraag of zij deze taak op zich willen nemen. Sommigen zullen ervaring hebben in het spelen van Petanque, anderen in het besturen algemeen.

Ook worden mogelijk leden benaderd, die nog maar kort lid zijn en die op grond hiervan over zo’n taak nog niet nadenken. Voor díe leden heb ik slechts één antwoord en één geweldig voorbeeld: kijk a.u.b. naar de huidige voorzitter van onze bond, de NJBB, Lieke Vogels. Zij had vóór haar aantreden nog amper van Petanque en Jeu de boules gehoord en dat nog alleen op vakantie spelend met gekleurde plastic ballen. In een zeer korte periode is zij begonnen met het spelen van het echte jeu de boules, is ze lid geworden van een petanquevereniging en doet nu zelfs mee met de NPC. Niets heeft haar in de weg gestaan om een prima voorzitter van onze bond te worden. 

Daarom moet het ons toch ook zeker lukken uit onze eigen geledingen een geschikt kandidaat voor ons eigen voorzitterschap te kunnen voordragen?

Ik nodig geïnteresseerde leden van harte uit zich kandidaat te stellen. U hoeft beslist niet te wachten op een berichtje/ vraag onzerzijds. Ik zal zeker de eerste tijd ruim beschikbaar zijn om de overdracht zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

 

Ik wens u allen, mede namens mijn collega-bestuursleden, een geweldig 2022 toe, waarin we als vereniging verder mogen groeien en uzelf op zakelijk of persoonlijk vlak een succesvol en bovenal gezond jaar mag beleven!

 

Graag tot ziens,

Cees Bosmans

Voorzitter.

 

 

 

Petangeske

Promotietip

We ontvingen een geweldige tip om onze sport te promoten van ons lid Adrie Smits.

 

Lees meer
Petangeske

Nieuwe beperkingen vanaf 28 november

De coronabesmettingen lopen zo snel op en brengen zo’n onbeheersbare druk op de zorg, dat onze regering heeft besloten een gedeeltelijke lockdown in te stellen.

Het betekent dat alle activiteiten vanaf zondagavond 28 november tot en met zondagavond 19 december  ’s avonds van 17.00 uur tot ’s morgens 5 uur worden stilgelegd.

 

Het heeft ook voor onze vereniging een aantal consequenties:

 

1.      Alle avondactiviteiten worden vanaf heden tot en met zondag 19 december stilgelegd. 
Dit geldt voor de trainingen van maandag en woensdag, de wintercompetitie van dinsdag- en donderdagavond en de speelmogelijkheden voor onze leden met een beperking.

2.      We hebben voor iedereen die onze accommodatie betreedt al een verplichting tot het tonen van de QR-code.

3.      Vanaf heden komt hier bij, dat wij het dragen van een mondkapje verplicht stellen op die momenten dat u niet aan het spelen bent of niet aan een tafel zit.

4.      Ook willen we u dringend vragen om zo veel als mogelijk de 1,5 mtr. onderlinge  afstand in acht te nemen!!

5.      We zullen in overleg met de commissie Wedstrijdzaken en Accommodatie beslissen of we de indeling van de banen zo kunnen laten of ook deze moeten aanpassen. We zullen dit niet speciaal communiceren, maar een en ander zal blijken als u onze accommodatie betreedt.

6.      Mogelijk wordt in de loop van volgende week duidelijk of de aanvangstijden van de NPC moeten worden aangepast of dat er andere aanpassingen toegepast worden, omdat trainen ’s avonds niet mogelijk is. Ook voor deze activiteit geldt een eindtijd van 17.00 uur. 

Deze eindtijd geldt natuurlijk ook voor alle middagactiviteiten!

 

Laten we ons samen inspannen ons steentje bij te dragen aan de vermindering van het aantal besmettingen en hopen dat we vanaf 19 december weer op een normale wijze onze activiteiten ook in de avonduren kunnen hervatten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens uw bestuur.

 

Cees Bosmans

Voorzitter

Petangeske

Nieuwe Coronamaatregelen

Net als op veel andere plaatsen in de publieke sector, hecht ook Jeu de BoulesVereniging Petangeske veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van al onze leden en van onze gasten. 

Lees meer
Petangeske

Laatste versoepelingen 26 juni 2021

Met ingang van heden 26 juni 2021 zijn de laatste versoepelingen van kracht. 
Voor onze vereniging betekent dit:

- Sporten mag weer door iedereen.
- Tijdens het sporten hoeft geen onderlinge afstand meer gehouden worden.
- Bezoekers zijn weer van harte welkom, mits 1,5 mtr van elkaar.
- De verplichting om een mondkapje te dragen eindigt per heden.
- Tijdens slechte weersomstandigheden kan er weer binnen worden gespeeld. Of dit zal gebeuren, wordt in onderling overleg bepaald door de wedstrijdleider van dienst. Uitgangspunt in de periode april -oktober blijft: 'buiten spelen'.
- We gebruiken weer de normale openings- en sluitingtijden.

Voorzorg:
Bent u ziek, flink verkouden of grieperig, dan blijft u natuurlijk thuis en laat u testen.

Wij hopen dat iedereen zich weer veilig genoeg voelt om te komen spelen.
En wilt u een mondkapje dragen of op 1.5 mtr van uw medespelers blijven, omdat u het toch nog niet safe genoeg vindt: dat  mag natuurlijk altijd!

Gratis sponsormogelijkheid door Sponsorkliks

De commissie Sponsoring heeft de mogelijkheid geopend dat leden en iedereen die JBV Petangeske een warm hart toedraagt hun (extra) steun ook daadwerkelijk kunnen bieden. Dit kost niets. Het enige dat wij u vragen is om uw aankopen in een webwinkel te doen via de Sponsorklikspagina van JBV Petangeske.

Lees meer
Petangeske

Wijzigingen in het wedstrijdreglement

Met ingang van 1 januari 2021 zijn in het wedstrijdreglement voor onze petanquesport (RPS) een aantal wijzigingen doorgevoerd. Nog niet alle leden zijn hiervan op de hoogte.

Lees meer

Lockdown verlengd

Het kabinet heeft besloten de huidige strenge Lockdown te verlengen tot en met 9 februari. Zij hoopt hiermee dat het aantal besmette mensen snel terugloopt. Ook de start van het vaccinatieprogramma moet er aan mee werken om de besmetting snel onder controle te krijgen. Een aantal strengere maatregelen, zoals met name het instellen van een avondklok, houdt het kabinet nog achter de hand.
Wij kunnen nog niet overzien wat voor consequenties dit verder voor onze vereniging heeft. Het bestuur komt zo snel mogelijk in vergadering bijeen, maar mag dit pas doen aan het eind van de strenge Lockdown. We hopen dat we onze vergadering op 9 februari gewoon kunnen houden.
Ook de NJBB beraadt zich op dit moment over de consequenties, die de Lockdown heeft. Hierbij wordt natuurlijk nauwgezet gekeken naar de gevolgen voor de NPC, maar ook voor het overige sportaanbod. Zij zullen de verenigingen de komende tijd hiervan op de hoogte stellen.
Voor nu kunnen we u allen alleen een uitstekende gezondheid toewensen en hopen dat u zich zo strikt mogelijk aan de maatregelen zult blijven houden. We vertrouwen op een zonniger toekomst.

Petangeske

Eerder aangekondigde stop verder uitgebreid

Het bestuur heeft in haar laatste buitengewone vergadering noodgedwongen moeten besluiten om alle activiteiten van onze vereniging tot nader bericht stil te leggen. De uitbreiding van het grote aantal COVID-19 besmettingen, zowel landelijk als zeker ook in onze provincie, maakte het voor ons onmogelijk om per 1 november te heropenen. De gezondheid van onze leden, van wie het overgrote deel in de risicogroep, maakt dit besluit onontkoombaar. Ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt hierin mede een rol.
Uit de berichten van het laatste persmoment van Rutte en De Jonge kunnen we concluderen dat de sluiting nog wel tot begin december kan duren. We kunnen hierdoor geen einddatum noemen, maar zullen de leden via een persoonlijk bericht en deze website onmiddellijk op de hoogte stellen, zodra een datum voor heropening bekend is.

Petangeske

Belangrijk nieuws over toernooien

Beste lezer,

Op allerlei mediakanalen wordt aangekondigd dat alle toernooien bij Petangeske weer doorgaan.
Gelet op de maatregelen die we dienen te nemen in verband met het coronavirus, is dit echter nog niet 100% zeker. Dit geldt zeker ook voor de Brabantse Wal Masters.
Het bestuur en de diverse commissie doen hun uiterste best om alle zaken ‘normaal’ te laten verlopen, maar enig voorbehoud dienen we beslist te maken.
Het coronavirus stelt ons voor lastige dilemma’s.
De grootste problemen doen zich niet voor tijdens de wedstrijden op zich. Maar doen zich voor als wedstrijden zijn afgelopen.
Zodra spelers klaar zijn met hun wedstrijd, worden ze per direct gerekend onder de noemer ‘toeschouwers’. Toeschouwers dienen 1,5 mtr. afstand van elkaar te houden en de enorme opdracht waar we ons voor gesteld zien, is of we deze 1,5 mtr afstand kunnen garanderen.
Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten a.u.b.!

Petangeske

Speelmogelijkheden per 1 juni

Beste bezoekers,

Met ingang van 2 juni  heropent Jeu de Boules Vereniging Petangeske haar banen.
Deze heropening vindt plaats onder specifieke voorwaarden die door bestuur en commissie Wedstrijdzaken zijn opgesteld met inachtneming van de regels vanuit RIVM, NOC/NSF en NJBB.
Het bijbehorend speelprotocol voor de leden is als bijlage toegevoegd aan dit nieuwsbericht.
Het geldt tot 1 juli, omdat er dan, naar verwachting, een verdere versoepeling plaats zal vinden en we hopelijk ook onze kantine en terras kunnen heropenen.
Op dit moment bekijken we nog of er een vereenvoudiging van de aanmelding mogelijk is. Hier zal in de bestuursvergadering van 9 juni a.s. een besluit over worden genomen.

Lees meer
Petangeske

Uitslag Wintermiddag Competitie

Door de gevolgen en maatregelen van het Coronavirus is ook de wintermiddag competitie abrupt afgelopen. In overleg met Commissie Wedstrijd Zaken is besloten om de eindstand op te maken na de 17e speelronde. 

Lees meer
Petangeske

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020

Zaterdag 4 januari was vanaf 13.00 uur iedereen van harte welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van Petangeske.
Vele leden hebben hier gehoor aan gegeven. Na het welkomstwoord van voorzitter Cees Bosmans werd er getoost in de zaal en 
gingen de leden die daar zin in hadden nog een paar partijen boulen. 

Lees meer