Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Beste leden,

 

Opnieuw hebben we vanwege de Coronaperikelen onze Nieuwjaarsreceptie moeten afgelasten.

Het is een stap die we noodgedwongen en zeker niet vrijwillig moesten zetten, omdat wij juist in deze periode het zo enorm belangrijk vinden om ú persoonlijk het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.

Mijn toespraak, die ik normaal gesproken tijdens de receptie houd, heb ik deze keer voor u op papier gezet, omdat er toch een aantal zaken zijn die ik graag met u wil delen.

 

Ik denk dat de laatste twee jaar de zwaarste waren in mijn periode als voorzitter en ik weet zeker dat dit ook mag zeggen namens uw voltallige bestuur.

Het is een periode waarin veel is gebeurd, zowel negatief als positief. Het was een periode waarin we veel moesten afgelasten. Ik denk hierbij aan de sluiting van ons complex in diverse periodes in 2019- 2020 en 2020 – 2021, de afgelasting van de Zomeravondcompetitie en de vele toernooien en op dit moment  van het opnieuw stilleggen van alle activiteiten van onze vereniging.

Ook was er gelukkig positief nieuws.

De drie dagen Brabantse Wal Masters waren een lichtpunt in 2021. Het was hét grote toernooi dat door kon gaan en we mochten daar optimaal van genieten, met dank aan onze vele vrijwilligers.

Positief was zeker ook dat zoveel leden hun lidmaatschap hebben behouden, ook in de periodes dat er niet gespeeld kon worden.

 

We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd open te blijven. 

Toen we die mogelijkheid kregen door de controle op ieders QR-code, hebben we dat gedaan. 

Toen we dit moesten uitbreiden door de verplichting tot het dragen van mondkapjes, hebben we ook dat ingevoerd. 

Door die maatregelen konden we de laatste tijd ook onze diverse speelmiddagen door laten gaan. Weliswaar slechts tot 17.00 uur, maar ook daar konden we op inspelen door de begintijden een half uur te vervroegen. Een extra stap hebben we gezet door de wedstrijden van de wintermiddagcompetitie alleen in de kleine hal te laten spelen, zodat er door de overige spelers optimaal gebruik kon worden gemaakt van de grote hal. Tot slot hebben we de trainingsmogelijkheden van de trainingen, die ’s avonds niet door konden gaan, naar de middaguren verplaatst. 

Zoals u heeft gemerkt, hebben we er alles aan gedaan dat ieder op een verantwoorde en veilige manier kon blijven spelen en we zijn er dankbaar voor dat er mede hierdoor geen extra uitbraak van Corona heeft plaatsgevonden.

 

De lange periode dat we gesloten moesten blijven, had natuurlijk ook grote financiële consequenties. Onze penningmeester heeft echter uitstekend werk geleverd door optimaal gebruik te maken van de diverse steunmaatregelen die onze regering bood aan verenigingen. We komen daar tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering graag op terug.

Toch ontkomen we er in het nieuwe jaar niet aan om de kantineprijzen te verhogen. We hebben getracht om dit in alle redelijkheid te doen, maar vanwege de verhoging van de prijzen door fabrikanten en groothandel ontkomen ook wij er niet aan om hier gevolg aan te geven. Dit geldt tevens voor de contributie die we met het huidige inflatiecijfer moeten aanpassen.

 

Op persoonlijk vlak hebben veel leden een moeilijke periode achter de rug of maken die nog steeds door. Ik hoop dat zij de kracht vinden om zoveel mogelijk uit hun leven te halen, waardoor dit waardevol blijft. Ik zou u graag omarmen en extra steunen, maar die kans wordt ons tot mijn spijt  niet geboden.

 

Ook bestuurlijk gaat er het één en ander veranderen. Ons bestuurslid Beheer, Jo Snoeijers, heeft te kennen gegeven met haar bestuurstaak te willen stoppen. Voor Jo is het de tweede periode dat zij deel uitmaakt van het bestuur. Wij zijn haar zeer erkentelijk, dat zij haar taak van het aansturen van de commissie Beheer zo intens en op een uitstekende wijze heeft vervuld. 

Jo, nu al wil ik je, vanaf deze plek, zeer  bedanken voor je geweldige inzet voor onze vereniging!!

Inmiddels hebben we positieve gesprekken gevoerd over haar opvolging en Jo zal dit eerst met haar Beheerteam bespreken voor wij met een naam naar buiten komen.

 

Tot slot wil ik u meedelen dat ook ík ga stoppen als uw voorzitter.

Vanaf het moment dat ik lid van JBV Petangeske ben geworden in 2010, heb ik zitting gehad in het bestuur. Eerst een korte periode als bestuurslid en notulist, daarna tot 2015 als uw secretaris en tenslotte van 2015 tot heden – een periode die doorloopt tot de volgende Algemene Ledenvergadering in maart/april 2022- als uw voorzitter.

Het is een intensieve tijd geweest, waarop ik met veel plezier en dankbaarheid terugkijk. 

In deze periode is er veel gebeurd. Ik denk hierbij met name aan de organisatie van het NK, de start van de landelijke NPC waar we vanaf het begin met vier teams aan deelnemen, de vele toernooien met de Brabantse Wal Masters als grote uitschieter, maar ook de start van onze nieuwe Commissie Sponsoring, die na diverse pogingen nu echt goed van de grond is gekomen. 

Vooral dankbaar ben ik voor de gesprekken die ik mocht voeren met leden die door een afnemende gezondheid hun levenseinde in zicht kregen of met de familie als leden overleden waren. Tijdens uitvaartplechtigheden mocht ik het woord richten tot die families, hun vrienden en kennissen. Een zware taak, maar één waaraan ik met liefde en grote dankbaarheid terugdenk!

 

Ik heb veel bestuursleden zien komen en gaan. Met het merendeel van hen bestaat nog steeds een uitstekend contact. Meningen liepen regelmatig uiteen, maar bestuurlijk hebben we steeds één lijn kunnen trekken en stonden we achter elkaar. 

Mijn lastigste opgave en slechtste eigenschap was het wat te weinig kunnen delegeren van taken. Iets dat ik, terugkijkend, beter had kunnen doen. Ik had de touwtjes liefst in handen en was hierdoor heel vaak op de club te vinden en daardoor altijd bereikbaar voor ieder en dat maakte het voor anderen, zowel op de club als privé, ook wel eens lastig. 

Al die bestuursleden, commissies en alle vrijwilligers ben ik veel dank verschuldigd. Een vereniging bestaat uit het collectief, dat zich belangeloos inzet om diezelfde vereniging naar grotere hoogten te stuwen. Vrijwillig is niet vrijblijvend! En rekening houden en op een open wijze communiceren met de ander weet zeker ieder, die op de één of andere manier meewerkt aan het belang van JBV Petangeske

Voor mij was het een groot genoegen om deze periode uw voorzitter te mogen zijn en wens hierbij mijn opvolger alle succes toe!

 

De komende tijd gaan we leden benaderen met de vraag of zij deze taak op zich willen nemen. Sommigen zullen ervaring hebben in het spelen van Petanque, anderen in het besturen algemeen.

Ook worden mogelijk leden benaderd, die nog maar kort lid zijn en die op grond hiervan over zo’n taak nog niet nadenken. Voor díe leden heb ik slechts één antwoord en één geweldig voorbeeld: kijk a.u.b. naar de huidige voorzitter van onze bond, de NJBB, Lieke Vogels. Zij had vóór haar aantreden nog amper van Petanque en Jeu de boules gehoord en dat nog alleen op vakantie spelend met gekleurde plastic ballen. In een zeer korte periode is zij begonnen met het spelen van het echte jeu de boules, is ze lid geworden van een petanquevereniging en doet nu zelfs mee met de NPC. Niets heeft haar in de weg gestaan om een prima voorzitter van onze bond te worden. 

Daarom moet het ons toch ook zeker lukken uit onze eigen geledingen een geschikt kandidaat voor ons eigen voorzitterschap te kunnen voordragen?

Ik nodig geïnteresseerde leden van harte uit zich kandidaat te stellen. U hoeft beslist niet te wachten op een berichtje/ vraag onzerzijds. Ik zal zeker de eerste tijd ruim beschikbaar zijn om de overdracht zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

 

Ik wens u allen, mede namens mijn collega-bestuursleden, een geweldig 2022 toe, waarin we als vereniging verder mogen groeien en uzelf op zakelijk of persoonlijk vlak een succesvol en bovenal gezond jaar mag beleven!

 

Graag tot ziens,

Cees Bosmans

Voorzitter.

 

 

 

Nieuws Overzicht